Τράπεζα Κύπρου: Ζημιές στο ενιάμηνο λόγω εθελουσίας

Τράπεζα Κύπρου

Ακριβά κόστισε στην Τράπεζα Κύπρου το ποσό που διέθεσε για όσους επέλεξαν το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου.

Και αυτό γιατί επέφερε ζημιές στο συγκρότημα για το το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Ωστόσο αν εξαιρεθεί αυτό το μη επαναλαμβανόμενο στοιχείο η Τράπεζα κατέγραψε σημαντική κερδοφορία.

Αναλυτικότερα, η τράπεζα ανακοίνωσε μη επαναλαμβανόμενο κόστος ύψους €101 εκατ. από το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ) το γ’ τρίμηνο 2022.

Η περίοδος απόσβεσης ανέρχεται στα 2.7 έτη. Μετά το μη επαναλαμβανόμενο κόστος ΣΕΑ, καταγράφεται ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €9 εκατ. για το εννιάμηνο 2022, έναντι κέρδους ύψους €20 εκατ. για το εννιάμηνο 2021.

Ωστόσο όπως έχει προαναφερθεί η τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους €109 εκατ., (εκ των οποίων €50 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2022), αυξημένα κατά 71% σε ετήσια βάση στηριζόμενα από τα αυξημένα έσοδα.

Ειδικότερα όσον αφορά στο συγκεκριμένο σημείο των εσόδων, η τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά έσοδα από τόκους ύψους €234 εκατ., αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους συνέχισαν να αυξάνονται το γ’ τρίμηνο 2022, σημειώνοντας αύξηση 19% σε τριμηνιαία βάση, στηριζόμενα στην αύξηση των επιτοκίων.

Όσον αφορά τώρα στα έξοδα, η τράπεζα ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση του Σχέδιου Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού το γ’ τρίμηνο 2022.

Ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού θα μειωθεί κατά 16%. Η αναμενόμενη ετήσια εξοικονόμηση κόστους προσωπικού ανέρχεται περίπου στα €37 εκατ. (19%).

Περαιτέρω, ο δείκτης κόστος προς έσοδα ανέρχεται στο 54% για το εννιάμηνο 2022, μειωμένος κατά 7 ε.μ. σε ετήσια βάση και στο 47% για το γ’ τρίμηνο 2022, μειωμένος κατά 10 ε.μ. σε τριμηνιαία βάση.

Η τράπεζα κατέγραψε ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ήταν 14.7% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 19.8%.

Οι καταθέσεις ήταν €18.8 δις, αυξημένες κατά 2% σε τριμηνιαία βάση και κατά 7% από την αρχή του έτους. Ισχυρή χαρακτηρίζεται η θέση ρευστότητας της τράπεζας με €6.9 δις τοποθετημένα στην ΕΚΤ εξέλιξη που την αφήνει σε ευνοϊκή θέση για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Όσον αφορά τώρα στα ΜΕΔ η τράπεζα ανακοίνωσε επίτευξη στόχου για ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κάτω από 5% νωρίτερα από ότι αναμενόταν. Συγκεκριμένα, η τράπεζα ανακοίνωσε μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε 4.5% (1.7% μετά τις πιστωτικές ζημιές), σε σχέση με 5.7% τον Ιούνιο 2022.

Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΔ είναι στο 63%. Η τράπεζα κρίνει ως καλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων και είναι σε ευνοϊκή θέση για την αντιμετώπιση εξωτερικών προκλήσεων.

Πέραν των πιο πάνω, ανακοινώθηκε ολοκλήρωση της αναδιάρθρωση της Τράπεζας το 3ο τρίμηνο του 2022, η οποία θα υποστηρίξει τη μετατροπή της Τράπεζας σε έναν βιώσιμο, κερδοφόρο οργανισμό.

Σε σχέση με το θέμα της καταβολής μερίσματος, η τράπεζα ανακοίνωσε επιστροφή σε διανομές μερισμάτων από το 2023 και μετά, με την επιφύλαξη της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών και των συνθηκών της αγοράς.