Ταχύτερη επιστροφή ΦΠΑ – Ποιους αφορά

Η απόφαση Πιτσιλή αναφέρει πως για τις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ για τις δαπάνες που πραγματοποιούν στην Ελλάδα επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλο κράτος- μέλος, και για όλες τις νέες αιτήσεις, θα διενεργείται αυτόματη αξιολόγηση τους με την εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου (Risk Analysis).

Για τις αιτήσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία με την ένδειξη «Αιτήσεις με αυτόματη έγκριση», δημιουργείται ηλεκτρονικός κατάλογος με τον αριθμό αναφοράς κάθε αίτησης και τα εγκριθέντα προς επιστροφή ποσά και εν συνεχεία εκδίδεται μία συγκεντρωτική απόφαση επιστροφής.

Για τις αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ που περιλαμβάνονται στην κατηγορία με την ένδειξη «Αιτήσεις για μερική εξέταση» διενεργείται εξέταση μέρους εκ του συνόλου των παραστατικών που αφορούν την αίτηση και εν συνεχεία εκδίδονται αποφάσεις επιστροφής.

Για τις αιτήσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία με την ένδειξη «Αιτήσεις για πλήρη εξέταση» διενεργείται πλήρης εξέταση των παραστατικών που αφορούν στην αίτηση.

Για τις αιτήσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία με την ένδειξη «Αιτήσεις με αυτόματη έγκριση», θα εξάγεται δείγμα ποσοστού 2% επί των αιτήσεων που πληρώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και θα διενεργείται πλήρης εξέταση αυτών.

Για τις αιτήσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία με την ένδειξη «Αιτήσεις για μερική εξέταση» θα εξάγεται δείγμα ποσοστού 5% επί των αιτήσεων που πληρώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και θα διενεργείται πλήρης εξέταση αυτών.

Τέλος, η απόφαση Πιτσιλή αναφέρει πως με εισήγηση της αρμόδιας αρχής τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου που εφαρμόζονται με την ως άνω διαδικασία, θα επαναξιολογούνται και θα τροποποιούνται.