Στα χέρια της «Σφακιανάκης ΑΕΒΕ» το 49,55% της SPEEDEX

Σε μια σημαντική επένδυση στον τομέα των ελληνικών επιχειρήσεων προέβη η εταιρεία Σφακιανάκης ΑΕΒΕ, η οποία προχώρησε στην απόκτηση του 49,55% των μετοχών της SPEEDEX AE Ταχυμεταφορών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Σφακιανάκης, το τίμημα της συναλλαγής χρηματοδοτήθηκε από τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, κατεβλήθη μετρητοίς στον πωλητή και το ύψος του ήταν τέτοιο ώστε δεν υπήρξε ουσιαστική μεταβολή στη ρευστότητα της εταιρείας.

Η επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Σφακιανάκης για το 2017 από την κατά 100% ενσωμάτωση της SPEEDEX θα είναι αμελητέα.

Η SPEEDEX βρίσκεται στην τελική φάση διαπραγμάτευσης με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της.

Η συμφωνία αναμένεται να υλοποιηθεί στις αρχές του 2018 και προβλέπει την έκδοση νέου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου πενταετούς διάρκειας το οποίο θα αντικαταστήσει υφιστάμενες βραχυπρόθεσμες πιστώσεις.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές της SPEEDEX μεσοπρόθεσμα θα κατευθύνονται για αποπληρωμή τοκοχρεωλυσίων, οπότε δεν εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί σημαντικά η ρευστότητα της μητρικής

Η ανάληψη του management της SPEEDEX από τον Όμιλο Σφακιανάκης και η ενσωμάτωσή της στο επιχειρηματικό του πλάνο εκτιμάται ότι θα προσδώσει υπεραξία η οποία θα βελτιώσει εν καιρώ την οικονομική θέση του Ομίλου.