Σ.Καλεντερίδης: Με ποια δικαιολογία θέλουν να εισβάλουν στα νησιά μας οι Τούρκοι

Ένα επικίνδυνο σχέδιο είναι σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα από πλευράς της Τουρκίας. Το σχέδιο αυτό σχετίζεται με το θέμα της στρατιωτικοποίησης των νησιών του Β. Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, το οποίο, ειδικά το τελευταίο διάστημα, επικαλούνται οι Τούρκοι αξιωματούχοι καταγγέλλοντας την Ελλάδα ότι παραβιάζει τις σχετικές συνθήκες που προβλέπουν την αποστρατιωτικοποίηση.

Μάλιστα, το επικίνδυνο του πράγματος είναι ότι οι Τούρκοι θεωρούν ότι η «παραβίαση» των συνθηκών από πλευράς της Ελλάδος στοιχειοθετεί δικαίωμα στρατιωτικής επέμβασης στα νησιά αυτά για την Τουρκία, κατά τα πρότυπα της παραβίασης της Συνθήκης Εγγυήσεων στην Κύπρο, με το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, που «στοιχειοθέτησε το δικαίωμα» στην Τουρκία να εισβάλει στη Μεγαλόνησο.

Όσον αφορά τη στρατιωτικοποίηση, το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Β. Αιγαίου διέπεται από διεθνείς συνθήκες.

Ειδικότερα:

το καθεστώς των νήσων Λήμνου και Σαμοθράκης διέπεται από τη Σύμβαση της Λοζάνης για τα Στενά του 1923, η οποία αντικαταστάθηκε με τη Σύμβαση του Montreux του 1936,
το καθεστώς των νήσων Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης του 1923 και
το καθεστώς των Δωδεκανήσων διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947.

Όσον αφορά τα νησιά του Β. Αιγαίου, η Συνθήκη της Λοζάνης στο Άρθρο 13 αναφέρει τα εξής:

Προς εξασφάλισιν της ειρήνης, η Ελληνική Κυβέρνησις υποχρεούται να τηρή εν ταις νήσοις Μυτιλήνη, Χίω, Σάμω και Ικαρία τα ακόλουθα μέτρα:

Αι ειρημέναι νήσοι δεν θα χρησιμοποιηθώσιν εις εγκατάστασιν ναυτικής βάσεως ή εις ανέργερσιν οχυρωματικού τινος έργου.

Θα απαγορευθεί εις την Ελληνικήν στρατιωτικήν αεροπλοΐαν να υπερίπταται του εδάφους της ακτής της Ανατολίας. Αντιστοίχως, η Οθωμανική Κυβέρνησις θα απαγορεύση εις την στρατιωτικήν αεροπλοΐαν αυτής να υπερίπταται των ρηθεισών νήσων.

Αι Ελληνικαί στρατιωτικαί δυνάμεις εν ταις ειρημέναις νήσοις θα περιορισθώσι εις τον συνήθη αριθμόν των δια την στρατιωτικήν υπηρεσίαν καλουμένων, οίτινες δύνανται να εκγυμνάζωνται επί τόπου, ως και εις δύναμιν χωροφυλακής και αστυνομίας ανάλογον προς την εφ’ ολοκλήρου του ελληνικού εδάφους υπάρχουσαν τοιαύτην.
Όσον αφορά τα Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα «κατά πλήρη κυριαρχία» από τη Σύμβαση Ειρήνης των Παρισίων, που συνομολογήθηκε μεταξύ Ιταλίας και Συμμάχων τον Απρίλιο του 1947. Οι σχετικές διατάξεις της Συνθήκης προβλέπουν την αποστρατιωτικοποίηση των νήσων αυτών: «Αι ανωτέρω νήσοι θα αποστρατιωτικοποιηθώσι και θα παραμείνωσιν αποστρατιωτικοποιημέναι».

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ