Προσλήψεις: Νέες θέσεις εργασίας σε δήμο της δυτικής Ελλάδας

Ο Δήμος Αιγιαλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προσλαμβάνει νέο έκτακτο προσωπικό εργατών.

Οι προσλήψεις προσωπικού 15 ατόμων κατηγορίας κλάδου υποχρεωτικής εκπαίδευσης Εργατών Συνοδών Απορριμματοφόρου, αφορά σε σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,

η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας

Οι ειδικότητες των θέσεων απευθύνονται σε εργάτες συνοδούς απορριμματοφόρων.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022.

Οι Ειδικότητες στο Δήμο Αιγιλείας ΠΕ Δυτικής Ελλάδας

ΥΕ Εργατών Συνοδών Απορριμματοφόρων (15 θέσεις)

Τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (δίδεται από το πρωτόκολλο).

2. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης τριών μηνών) ή πιστοποιητικό Γέννησης.

4. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του υποψηφίου.

5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν: α) πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (Άρθρο 11 του Ν. 3584/2007 και Άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2001), και β) διαθέτω τη υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής.

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,

έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας

(Κλεομένους Οικονόμου 11 – 2ος όροφος, υπεύθυνος κ. Γεωργαντόπουλος Παναγιώτης, τηλ. επικοινωνίας 26910 29279) από την επομένη της δημοσίευσης έως και 21/06/2022.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, πατώντας ΕΔΩ.