Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στη δράση «Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στη δράση «Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)». Υπενθυμίζεται ότι η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) και συνολικό προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η δράση και του υψηλού ποσοστού επιχορήγησης, σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

– Εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία

– Αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισαγάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)

– Ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

– Αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ., που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Εχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.

3. Εχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν από την 1.1.2022.

4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου.

Για τις ανάγκες της δράσης οι επιχειρήσεις κατανέμονται σε 4 κατηγορίες, με δύο υποκατηγορίες η κάθε μία, ανάλογα με το μέγεθός τους σε όρους απασχόλησης. Η ένταση της ενίσχυσης για όλες τις κατηγορίες είναι 90%.

Σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης, τα ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες, των οποίων η αγορά ενισχύεται μέσω αυτής, θα πρέπει να συμβάλλουν στα ακόλουθα:

– Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως εφαρμογές εμπορικού λογισμικού, εφαρμογές διαχείρισης και υποστήριξης πελατών, εφαρμογές διαχείρισης προσωπικού, εκπαίδευσης προσωπικού, εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών κ.λπ.

– Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία, όπως πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας, εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας, εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων κ.λπ.

– Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty, cloud εργαλεία/connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, εργαλεία/connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών, εργαλεία/connectors διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών κ.ά.

– Ασφάλεια και εμπιστοσύνη, όπως ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες, συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό/υπηρεσία, ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα, συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων, διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας κ.ά.

Επίσης, επιλέξιμες είναι δαπάνες για συμπληρωματικές ενέργειες όπως εγκατάσταση, παραμετροποίηση, ρύθμιση προϊόντος, ενημέρωση, εκπαίδευση προσωπικού, συμβουλευτική υποστήριξη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό κ.λπ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet) μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) του προγράμματος https://beneficiary.digitalsme.gov.gr.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο της ΚτΠ https://www.ktpae.gr/, της ιστοσελίδας του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» https://digitalsme.gov.gr/ καθώς και του Ταμείου Ανάκαμψης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.