Ν.Καπραβέλος: «Το έκτο κύμα της πανδημίας ξεκίνησε πιο νωρίς – Να λάβουμε μέτρα πριν γίνει τσουνάμι»

Ν.Καπραβέλος
Ï ÄéåõèõíôÞò ôçò Â' ÌÅÈ Íßêïò ÊáðñáâÝëïò ìéëÜ óå äçìïóéïãñÜöïõò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí åãêáéíßùí ôçò Â' ÌïíÜäáò ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò óôï íïóïêïìåßï ÐáðáíéêïëÜïõ. Èåóóáëïíßêç, ÐáñáóêåõÞ 21 Íïåìâñßïõ 2014 ÁÐÅ ÌÐÅ/ÌÐÁÑÌÐÁÑÏÕÓÇÓ ÓÙÔÇÑÇÓ

Ο διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου, Νίκος Καπραβέλος δήλωσε σήμερα ότι «το έκτο κύμα της πανδημίας ξεκίνησε πιο νωρίς, μας εξέπληξε» σημειώνοντας ότι υπάρχει ανάγκη να ληφθούν κάποια μέτρα.

«Το περιμέναμε το νέο κύμα και λέγαμε ‘προσέξτε τα ακραία χαλαρωτικά μέτρα’» είπε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ότι πρέπει να βάλουμε υγειονομικά πρωτόκολλα, αν θέλουμε να ελέγξουμε την πανδημία και πρόσθεσε ότι έχει αρχίσει να ασκείται πίεση στο σύστημα.

Τόνισε ότι η νέα παραλλαγή έχει σοβαρές επιπτώσεις στις μεγάλες ηλικίες. «Κανείς από αυτούς που ήρθαν χθες στο νοσοκομείο δεν είχε κάνει την 4η δόση» είπε.

Ο ίδιος τόνισε: «Προφανώς και προτείνω μέτρα για να έχουμε ήρεμο καλοκαίρι. Το πρόβλημα αρχίζει και παίρνει μεγάλες διαστάσεις,

Πριν γίνει τσουνάμι πρέπει να λάβουμε μέτρα», δηλαδή χρήση μάσκας και έστω ένα τεστ για τους τουρίστες.