Μπλόκο στην αλβανική μαφία: Το λιμενικό εντόπισε έναν τόνο κάνναβη μέσα σε σκάφος

λιμενικό
Åõñýôáôçò êëßìáêáò åðé÷åßñçóç åíôïðéóìïý êáé êáôÜó÷åóçò ôåñÜóôéáò ðïóüôçôáò êáôåñãáóìÝíçò êÜííáâçò (óïêïëÜôá), ðïõ ìÝ÷ñé ôþñá îåðåñíÜ ôïõò Ýîé (06) ôüíïõò Ýëáâå ÷þñá êáôÜ ôá ôåëåõôáßá äýï åéêïóéôåôñÜùñá óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ íüôéá ôçò ÊñÞôçò, áðü ôï Ëéìåíéêü Óþìá - ÅëëçíéêÞ ÁêôïöõëáêÞ. Åéäéêüôåñá, ìåôÜ áðü áîéïðïßçóç ðëçñïöïñéþí êáé óõíôïíéóìÝíçò óõíåñãáóßáò ôçò Äéåýèõíóçò Äßùîçò Íáñêùôéêþí êáé Ëáèñåìðïñßïõ (ÄÉ.ÄÉ.ÍÁ.Ë.) ôïõ Áñ÷çãåßïõ ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò ìå Õðçñåóßåò ôïõ Ãáëëéêïý Ôåëùíåßïõ, ðñùéíÝò þñåò ôçò 05-12-17, Ðëïßï ÁíïéêôÞò ÈáëÜóóçò (ÐÁÈ) ôïõ Ë.Ó.-ÅË.ÁÊÔ. ìå åðéâáßíïíôåò óôåëÝ÷ç ôçò ÌïíÜäáò Õðïâñõ÷ßùí Áðïóôïëþí (ÌÕÁ) Ë.Ó.-ÅË.ÁÊÔ. êáôåõèýíèçêå óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ íüôéá ôçò ÊñÞôçò ãéá ôïí åíôïðéóìü ýðïðôïõ óêÜöïõò ãéá ìåôáöïñÜ íáñêùôéêþí ïõóéþí. ÐñùéíÝò þñåò ÷èåò (5-12-2017), ôï ÐÁÈ 070, óå óõíåñãáóßá ìå áåñïóêÜöïò ôïõ Frontex, åíôüðéóå ôï ñõìïõëêü “ANDREAS” íá ðëÝåé óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ ðåíÞíôá (50) í.ì. íüôéá ôçò ÊñÞôçò. Áöïý åëÞöèçóáí õðüøç ïé äõóìåíåßò êáéñéêÝò óõíèÞêåò, ç ðïñåßá ôïõ ýðïðôïõ óêÜöïõò, ç áóöÜëåéá ôùí óôåëå÷þí Ë.Ó.-ÅË.ÁÊÔ. ðïõ èá åðé÷åéñïýóáí êáèþò êáé ï åðéäéùêüìåíïò áéöíéäéáóìüò ôïõ ðëçñþìáôïò ôïõ ýðïðôïõ ðëïßïõ, áðïöáóßóôçêå êáé ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç Üìåóç áêéíçôïðïßçóÞ ôïõ ìå ñåóÜëôï óå áõôü áðü ôïõò ðëÝïí åêðáéäåõìÝíïõò âáôñá÷áíèñþðïõò ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò – ÅëëçíéêÞò ÁêôïöõëáêÞò. Óôï ðëáßóéï åöáñìïãÞò ôùí êáíüíùí åìðëïêÞò ãéá ôçí áêéíçôïðïßçóç ôïõ ñõìïõëêïý, êñßèçêå áðáñáßôçôç ç åêôÝëåóç ðñïåéäïðïéçôéêþí âïëþí, äéüôé ôï ðëÞñùìá ôïõ ýðïðôïõ óêÜöïõò äåí õðÜêïõå óôéò äïèåßóåò åíôïëÝò. Áêïëïýèùò, ôá Ýîé (06) ìÝëç ôïõ ðëçñþìáôïò, ÓõñéáêÞò õðçêïüôçôáò, áêéíçôïðïéÞèçêáí êáé ôï åí ëüãù óêÜöïò ïäçãÞèçêå óôçí Áãßá ÃáëÞíç ÊñÞôçò, üðïõ ìåôÜ áðü åíäåëå÷Þ Ýñåõíá, ìå ôç óõíäñïìÞ áóôõíïìéêïý óêýëïõ áíß÷íåõóçò íáñêùôéêþí ïõóéþí êáé êëéìáêßïõ ôçò ÄÉ.ÄÉ.ÍÁ.Ë., äéáðéóôþèçêå ìÝ÷ñé óôéãìÞò üôé ìåôÝöåñå Ýîé ôüíïõò, åêáôüí åâäïìÞíôá åðôÜ êéëÜ êáé ïêôáêüóéá ãñáììÜñéá (6.177,800 kg) êáôåñãáóìÝíçò êÜííáâçò (óïêïëÜôá). Ç óõãêåêñéìÝíç ðïóüôçôá Þôáí óõóêåõáóì

Σε ένα εντυπωσιακό εύρημα έφτασαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Λιμενικού Σώματος στον Μεσσηνιακό Κόλπ, καθώς εντόπισαν σκάφος που μετέφερε 1,1 τόνο κάνναβης από Αλβανία, ενώ πραγματοποίησαν και τέσσερις συλλήψεις.

Τα στελέχη του Λιμενικού κατάσχεσαν την τεράστια ποσότητα που είχαν κρύψει οι δράστες μέσα στο σκάφος.

Οι έρευνες ξεκίνησαν μετά από αξιοποίηση πληροφοριών πριν από έξι ημέρες. Η τεράστια επιχείρηση του λιμενικού ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ με την κατάσχεση της τεράστιας ποσότητας.

Το χρονικό της μεγάλης κατάσχεσης

Το πρωί της 8ης Οκτωβρίου περιπολικό σκάφος του Γύθειο εντόπισε ταχύπλοο με τρεις επιβαίνοντες το οποίο έφερε ένα φορτίο σκεπασμένο και κινούταν με μεγάλη ταχύτητα.

Το σκάφος του λιμενικού προσπάθησε να κάνει έλεγχο άλλο ο χειριστής του ταχύπλοου ανέπτυξε ταχύτητα και απέφυγε τον εγκλωβισμό του. Άμεσα ενημερώθηκαν όλες οι αρχές για να εντοπιστεί το ύποπτο σκάφος.

Τελικά το ίδιο σκάφος εντοπίστηκε πριν λίγες μέρες ημιβυθισμένο. Σε αυτό υπήρχαν κιβώτια με καύσιμα αμφιβόλου ποιότητας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών που ακολούθησαν τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου

σε συνεργασία με στελέχη των τοπικών αρχών της σε δύσβατη και βραχώδη παραλία εντόπισαν τα ναρκωτικά: 20 σάκους ταξιδιού και οκτώ συσκευασίες που ξεπερνούσαν τον ένα τόνο σε μια απομακρυσμένη παραλία.

Στην Ανατολική Μάνη τα στελέχη του Λιμενικού έκαναν έρευνες και εντόπισαν έναν αλλοδαπό μέσα σε μαγαζί στο Μαρμαρι. Ήταν ένας από τους τρεις επιβαίνοντες.

Την ίδια ημέρα συνελήφθη άλλος ένας αλλοδαπός συνεργός να κινείται με αυτοκίνητο για να παραλάβει τον προηγούμενο και να διαφύγει της σύλληψης.

Χθες εντοπίστηκαν οι άλλοι δυο αλλοδαποί δράστες σε επαρχιακή οδό του νόμου Λακωνίας. Ένας ντόπιος ψαράς με ένα βαρκάκι βοήθησε το λιμενικό να μεταφερθούν τα ναρκωτικά σε κανονικό σημείο και να κατασχεθούν από τις αρχές.

Στην παρουσίαση της υπόθεσης ήταν ο εκπρόσωπος Τύπου του λιμενικού, Νίκος Κοκκάλας, ο Διευθυντής του Κλάδου Ασφαλείας και Αστυνόμευσης, Γεώργιος Καραγέωργος και ο Διευθυντής της Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου, Ευάγγελος Μπουλακάκης.