Μάτι: Δημιουργούνται τα πρώτα φράγματα για τις πλημμύρες

Ìðïõëíôüæá êáèáñßæåé êáììÝíá äÝíôñá óôï ÌÜôé ÁôôéêÞò ôçí ÐÝìðôç 23 Áõãïýóôïõ 2018. ¸íáò ìÞíáò óõìðëçñþèçêå áðü ôéò êáôáóôñïöéêÝò ðõñêáãéÝò ðïõ óôïß÷éóáí ôç æùÞ óå 96 áíèñþðïõò. (EUROKINISSI/ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ)

Μάχη για να δημιουργηθούν το ταχύτερο δυνατό φράγματα προκειμένου να προστατέψουν τους κατοίκους της περιοχής από τις πλημμύρες δίνουν οι Αρχές στο Μάτι, ένα μήνα μετά τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου.

«Πρόκειται για φράγματα τα οποία τα κάνουμε αρκετά ψηλά, στο ορεινό κομμάτι της πληγείσας περιοχής, ώστε να συγκρατεί τα φερτά υλικά» είχε δηλώσει προ ημερών ο δρ Μιχάλης Διακάκης, του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.