Κύπρος: Πωλεί δάνεια η Ελληνική τράπεζα

Ελληνική τράπεζα

Προχωρά η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Ελληνικής Τράπεζας από την Pimco και η συμφωνία για την πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων ύψους €0,72 δισ.

Όπως ανακοινώθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η Ελληνική προτίθεται να πωλήσει στη θυγατρική της Pimco, Kohira Holdings, μεταξύ άλλων πιστωτικές διευκολύνσεις ή και τα εξ αποφάσεως χρέη λογαριασμών πελατών, των οποίων οι αριθμοί έχουν δοθεί στη δημοσίευση, καθώς και τα εγγυητήρια ή εξασφαλίσεις που εγγυώνται ή και εξασφαλίζουν τις πιστωτικές διευκολύνσεις.

Οι πρωτοοφειλέτες ή και εγγυητές των οποίων οι αριθμοί λογαριασμού αναφέρονται στη δημοσίευση καλούνται εντός 50 ημερών να καταθέσουν προσφορά στην Ελληνική, για να αποκτήσουν ή να εξοφλήσουν την πιστωτική διευκόλυνση.

Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε προσφορά θα πρέπει να είναι γραπτή και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Το χρηματικό ποσό της προσφοράς για εξόφληση ή απόκτηση της πιστωτικής διευκόλυνσης, τη χρονική περίοδο εντός της οποίας ο πελάτης θα εξοφλήσει ή αποκτήσει την πιστωτική διευκόλυνση και την πηγή της χρηματοδότησης της εξόφλησης ή απόκτησης της πιστωτικής διευκόλυνσης.

Η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει ότι η προσφορά για εξόφληση ή απόκτηση της πιστωτικής διευκόλυνσης μπορεί να υποβληθεί μια φορά.

Στην περίπτωση που μια τέτοια προσφορά δεν υποβληθεί μέσα σε πενήντα ημέρες από την ημερομηνία της δημοσίευσης, θα θεωρηθεί ότι ο πελάτης δεν επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Επισημαίνεται, επίσης, από την Ελληνική Τράπεζα, ότι προτάσεις για αναδιάρθρωση της πιστωτικής διευκόλυνσης που θα υποβάλλονται δεν θα λαμβάνονται υπόψη ως προσφορές, αλλά θα εξετάζονται μέσα στο πλαίσιο των διαδικασιών αναδιάρθρωσης.

Aναφέρεται ότι οποιαδήποτε προσφορά για απόκτηση ή εξόφληση της πιστωτικής διευκόλυνσης δεν θα είναι δεσμευτική για την Ελληνική και δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση να προσκομίσει, σε οποιονδήποτε κι αν εμπλέκεται, αποδεικτικά στοιχεία της εξέτασης ή της απόφασής της για μη αποδοχή της εν λόγω προσφοράς.

Με την ολοκλήρωση της πώλησης του συγκεκριμένου δανειακού χαρτοφυλακίου, η Ελληνική Τράπεζα «καθαρίζει» σημαντικά, με τα μη εξυπηρετούμενα της δάνεια με τον προσαρμοσμένο δείκτη, εξαιρουμένων των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων που καλύπτονται από το ΠΠΣ, να διαμορφώνεται στο 3,4%.

Η συναλλαγή της πώλησης του πακέτου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων θα έχει θετική επίδραση και στον δείκτη κεφαλαίων, ύψους 12 μονάδων βάσης και για τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών στην κατηγορία κεφαλαίων 1 (CET1).