Καταργείται η βεβαίωση μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τις μεταβιβάσεις ακινήτων

Τέλος στην γραφειοκρατία βάζει η κατάργηση της βεβαίωσης μη οφειλής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), καθώς το σχετικό έγγραφο σε πολλούς Δήμους απαιτούσε ακόμα και τρεις μήνες προκειμένου να χορηγηθεί στους ενδιαφερομένους και καθυστερούσε τη διαδικασία.

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο για θέματα αυτοδιοίκησης που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, με αυτό ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την πληρωμή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) κατά τη διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων (άρθρο 24 παρ.18, του ν.2130/1993).

Ειδικότερα:

α. Προβλέπεται εναλλακτικά και εφόσον το επιθυμεί ο μεταβιβάζων ή ο αγοραστής ή υπάρχει αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης περί μη οφειλής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), η δυνατότητα κατάθεσης συγκεκριμένου ποσού ως εγγύηση στην ταμειακή υπηρεσία του δήμου, μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής.

β. Καθορίζονται το ύψος της εν λόγω εγγύησης (ποσοστό (0,3‰) επί της αξίας πώλησης του ακινήτου), η διαδικασία είσπραξης των ποσών, εκκαθάρισης της οφειλής του Τ.Α.Π. καθώς και βεβαίωσης των υπολειπόμενων ποσών ή επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των επιπλέον ποσών.
Η εκκαθάριση ανατρέχει σε βάθος πενταετίας ενώ οφειλές πέραν αυτής δεν αναζητούνται και δεν βεβαιώνονται.
Η είσπραξη των υπολειπόμενων ποσών διενεργείται εφάπαξ ή σε δόσεις κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Επιτρέπεται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεων ακινήτων.

Μέχρι σήμερα η βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην επιτάχυνση της διαδικασίας αγοραπωλησίας ακινήτων.