Η Εφορία ετοιμάζεται να βάλει «χέρι» σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μισθούς και συντάξεις χιλιάδων οφειλετών

Εφορία

Η Εφορία, μετά τη νέα «έκρηξη» χρεών που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μπαράζ κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, μισθών, συντάξεων, ενοικίων και γενικά ποσών εις χείρας τρίτων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, το σύνολο των οφειλετών προς την Εφορία ανέρχεται σε 4.240.749 φορολογουμένους, δηλαδή οι μισοί φορολογούμενοι.

Από αυτούς, οι 2.020.050 ή το 25% είναι οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, ενώ οι υπόλοιποι είτε έχουν μικρά ληξιπρόθεσμα χρέη είτε δεν έχουν ακόμη στοχοποιηθεί από τις εισπρακτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Ψηλά στη λίστα της Εφορίας βρίσκονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των οφειλετών, καθώς πρόκειται για μια σχετικά εύκολη διαδικασία.

Το κατασχετήριο κοινοποιείται στο κεντρικό κατάστημα ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημά τους και μπορεί να περιέχει περισσότερους οφειλέτες του Δημοσίου.

Στο κατασχετήριο επισυνάπτεται για κάθε οφειλέτη πίνακας στον οποίο αναφέρονται το είδος και το ποσό κάθε οφειλής, καθώς και ο αριθμός και η χρονολογία βεβαίωσης ή τα στοιχεία της καταχώρισης του νόμιμου-εκτελεστού τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της ΑΑΔΕ.

Η δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος γίνεται κοινή για όλους τους οφειλέτες του κατασχετηρίου εγγράφου και συνοδεύεται απαραίτητα από παραστατικό κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού κάθε οφειλέτη

για διάστημα τουλάχιστον πέντε ημερών πριν από την ημερομηνία επίδοσης του κατασχετηρίου και μιας ημέρας ύστερα από αυτήν, διαφορετικά θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ δήλωση.

Η απόδοση των ποσών στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση γίνεται υποχρεωτικά εντός δέκα ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος.

Πίνακας χρεών

Οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων αφορούν μισθούς, συντάξεις, ενοίκια και γενικά ό,τι ποσά έχει λαμβάνειν ο οφειλέτης από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, η κατάσχεση στα χέρια τρίτου των χρημάτων του οφειλέτη του Δημοσίου διενεργείται από τον διοικητή της ΑΑΔΕ με κατασχετήριο, μη κοινοποιούμενο στον οφειλέτη, το οποίο περιέχει:

1) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία καθώς και τον ΑΦΜ, εφόσον υπάρχει, του οφειλέτη και του τρίτου στα χέρια του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση,

2) το ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση,

3) πίνακα χρεών του οφειλέτη ή ταυτότητα οφειλής του κατασχετηρίου, η οποία συνιστά τον μοναδικό κωδικό αριθμό ανά κατασχετήριο αίτημα και συνδέεται μονοσήμαντα με τον πίνακα και

4) χρονολογία και υπογραφή του κατάσχοντος.

Με το κατασχετήριο ο τρίτος καλείται εντός οκτώ ημερών να καταθέσει στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ που επέβαλε την κατάσχεση ή σε τραπεζικό λογαριασμό του Δημοσίου

τα χρήματα που οφείλει στον οφειλέτη του Δημοσίου και, εάν πρόκειται για κινητά πράγματα, να παραδώσει αυτά στον συμβολαιογράφο ή τον φύλακα που ορίζεται στο κατασχετήριο.