«Έρχεται» απλοποίηση στην διαδικασία ίδρυσης εταιρειών

ίδρυσης εταιρειών

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Υπηρεσίες Μιας Στάσης – Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151» φέρνει αλλαγές στο μέτωπο της απλοποίησης των διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας που αφορά στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου και η διαμόρφωση ενός συστηματοποιημένου νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα αφορά τη σύσταση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, που θα αποτελέσει τη βάση ενός κώδικα εταιρικού δικαίου.

Ειδικότερα με το νομοσχέδιο τροποποιούνται εθνικές διατάξεις, οι οποίες αφορούν:

Τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης για τις οποίες προβλέπεται:
Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και ένταξη στην Υπηρεσία Μιας Στάσης και των υπόλοιπων νομικών μορφών εταιρειών (αστικοί συνεταιρισμοί, ΚΟΙΣΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, αστική εταιρεία με οικονομικό σκοπό, κοινοπραξία με εμπορικό σκοπό, ευρωπαϊκή εταιρεία, ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού, ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία). Διεύρυνση χρήσης πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο για όλες τις νομικές μορφές πέραν της ΙΚΕ, καθώς και της ηλεκτρονικής σύστασης εταιρείας (e-YMS). Επικαιροποίηση του νόμου και προσαρμογή σε αλλαγές που έχουν επέλθει, κυρίως σε ό,τι αφορά τις διαλειτουργικότητες, π.χ. e-ΕΦΚΑ.

Το ΓΕΜΗ, για το οποίο προβλέπονται:

Βελτιώσεις και προσθήκες στα ισχύοντα άρθρα. Ενδεικτικά, γίνεται προσθήκη στους υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ, προβλέπεται υποχρέωση δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και για τις προσωπικές εταιρείες, βελτιώνονται τα άρθρα που αφορούν τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις και την επιβολή προστίμων.

Εξάλλου, με την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2019/1151:

Δημιουργείται μητρώο ακατάλληλων προσώπων (διευθυντών) για τη διαχείριση μιας εταιρείας.
Θεσμοθετείται η ηλεκτρονική εγκατάσταση των υποκαταστημάτων που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Προβλέπεται η λήψη ενός μοναδικού ταυτοποιητή (Digital Identity – EU-ID), ο οποίος θα αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό αναγνώρισης σε ευρωπαϊκή κλίμακα.
Δίνονται ορισμοί που αφορούν τη χρήση των κατάλληλων τεχνικών μέσων για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Π/Σ ΓΕΜΗ και ΥΜΣ.
Διευθετούνται ζητήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.
Προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.