Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται – Τι ισχύει για αναστολή εργασίας

Επίδομα αδείας

Οι εργοδότες θα πρέπει το επόμενο διάστημα να καταβάλλουν το επίδομα άδειας στους εργαζόμενούς τους, χωρίς όμως να υφίσταται πλέον η υποχρέωση για την καταβολή του με την έναρξη της άδειας.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα και η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα μεταφοράς της άδειας του 2020.

Όντας ήδη στα μέσα Ιουλίου οι επιχειρήσεις θα πρέπει το επόμενο διάστημα να καταβάλλουν το επίδομα άδειας στους υπαλλήλους τους χωρίς όμως να υφίσταται πλέον η υποχρέωση για την καταβολή του με την έναρξη της άδειας.

Συγκεκριμένα, η καταβολή του επιδόματος αδείας μπορεί να γίνει και σε ημερομηνία μεταγενέστερη, εντός του μήνα που ο εργαζόμενος θα έχει δηλώσει την περίοδο της θερινής του άδειας.

Ως θερινή άδεια ορίζεται η άδεια τουλάχιστον δύο εβδομάδων, τις οποίες ο εργαζόμενος πρέπει να πάρει συνεχόμενες, όπως προβλέπεται.

Το επίδομα αδείας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές

15 ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλον τρόπο.

Όσα ισχύουν για τους εργαζόμενους σε αναστολή

Η πανδημία της νόσου COVID-19 έχει οδηγήσει πολλούς εργαζόμενους στο καθεστώς της αναστολής της σχετικής σύμβασής του.

Έτσι, λοιπόν, όσοι εργαζόμενοι είναι σε αναστολή πρέπει να γνωρίζουν πως ο χρόνος της αναστολής λογίζεται ως χρόνος εργασίας, επομένως το επίδομα αδείας και η μεταφορά του δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα του 2021

και ο υπολογισμός του ποσού του επιδόματος αδείας γίνεται επί του ονομαστικού ποσού και όχι επί του ποσού της αναστολής, το οποίο ήταν έως και 534 ευρώ.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 των εργαζόμενων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας και τελούσαν σε αναστολή μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021 κατά τμήματα και έως τις 30/06/2022.

Τέλος, ενδεχόμενη συμφωνία για μη χορήγηση της ετήσιας άδειας είναι άκυρη και αν ο εργοδότης αρνηθεί να χορηγήσει την ετήσια άδεια ανάπαυσης, οφείλει την πληρωμή της σε χρήμα με προσαύξηση 100%.

Σχετικά με το αν η καταβολή του επιδόματος αδείας βαρύνει τον εργοδότη ή την Πολιτεία, το θέμα δεν έχει διασαφηνιστεί επίσημα, αλλά σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εργασίας, το επίδομα αδείας «αποτελεί εξ ολοκλήρου ευθύνη του κάθε εργοδότη» και φυσικά αφορά όσους τέθηκαν σε αναστολή εργασίας και όχι εκείνους που είναι ακόμα σε αναστολή.

Άλλωστε, όπως επισημάνθηκε, οι περισσότεροι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) έχουν επαναλειτουργήσει πλέον.