ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για προσλήψεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) εξέδωσε τα προσωρινά αποτελέσματα της υπ’ αριθ. 7473/2020 προκήρυξής της (ΦΕΚ. 32/τ.προκ. ΑΣΕΠ /18.08.2020) για την πλήρωση 34 θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών  ετών με δυνατότητα ανανέωσης (μια μόνο φορά), σύμφωνα με το ν. 4314/2014 (Α΄265) όπως ισχύει.

Δείτε τα αποτελέσματα από την ηλεκτρονική σελίδα του ΑΣΕΠ, πατώντας ΕΔΩ

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής τους.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ από 18/05/2021, ημέρα Τρίτη, έως και 27/05/2021, ημέρα Πέμπτη.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ

Ένσταση για την Προκήρυξη 7473/2020 (ΦΕΚ.32/τ.προκ. Α.Σ.Ε.Π./18.08.2020)

Κωδικός θέσης:…………….

T.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (prosl.enstasi@asep.gr). Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€) ευρώ, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e- Παράβολο), επιλέγοντας: ® Φορέας Δημοσίου ® Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμός (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των εντάσεων.

Η ΚτΠ M.Α.Ε. είναι ο επιτελικός βραχίονας υποστήριξης υλοποίησης έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  στο δημόσιο τομέα, καθώς και δράσεων κρατικών ενισχύσεων στις ΤΠΕ, συνδράμοντας στην υλοποίηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελλάδα.  Η εταιρεία συμμετέχει θεσμικά στην εξειδίκευση της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας, υλοποιεί έργα ΤΠΕ που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Ταμείο Ανάκαμψης ή μέσω Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, υποστηρίζει τον εντοπισμό αναγκών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε έργα ΤΠΕ και παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη σε φορείς σε όλο τον κύκλο ζωής των έργων ΤΠΕ που έχουν κληθεί να υλοποιήσουν.