Στην Ελληνική Βουλή θα μιλήσει ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ

Óôéãìéüôõðï áðü ôçí óõíÝíôåõîç ôýðïõ ãéá ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò óõíåäñßáóçò ôïõ Eurogroup, ôçí Ôñßôç 27 Íïåìâñßïõ 2012. Ïé õðïõñãïß Ïéêïíïìéêþí ôçò Eõñùæþíçò åíÝêñéíáí ôçí êáôáâïëÞ ôïõ ðïóïý ôùí 43,7 äéóåêáôïììõñßùí åõñþ. ÌÝ÷ñé ôéò 13 Äåêåìâñßïõ èá ãßíåé ç åêôáìßåõóç ôçò äüóçò ýøïõò 34,4 äéó. åõñþ, åíþ Üëëá 9,3 äéó. åõñþ èá äïèïýí óå ôñßá ôìÞìáôá óôï ðñþôï ôñßìçíï ôïõ 2013, õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé ç ÅëëÜäá èá ôçñÞóåé ôéò äåóìåýóåéò ôçò. Ïé äéåèíåßò ðéóôùôÝò ôçò ÅëëÜäáò áíáìÝíïõí ðëÝïí üôé ôï ÷ñÝïò ôçò ÷þñáò èá öôÜóåé óôï 175% ôïõ ÁÅÐ ôï 2016, èá ìåéùèåß óôï 124% ôï 2020 êáé èá ðÝóåé «óçìáíôéêÜ» êÜôù áðü ôï 110% ôï 2022. (EUROKINISSI/ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÔÇÓ Å.Å.)

Στην Ολομέλεια της ελληνικής Βουλής θα μιλήσει την Πέμπτη 26 Απριλίου, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Σχετική πρόσκληση είχε απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στον κ. Γιούνκερ, ο οποίος θα βρίσκεται στην Αθήνα για επίσημη επίσκεψη.