Ο Σουδενιώτης «Μπακινός» θυμάται την Μακρόνησο

 Γράφει ο Πάνος Χαρίλαου Χαραλαμπόπουλος

από το Α ρ χ ε ί ο  Χ α ρ ί λ α ο υ