Φορτηγάκι κοντά στο Ζάππειο τυλίχθηκε στις φλόγες προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος

Ç åßóïäïò ôçò ðïëõêáôïéêßáò óôçí ïäü Íéêïðüëåùò óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ÆùãñÜöïõ, üðïõ äýï çëéêéùìÝíïé, Ýíáò Üíäñáò êáé ìéá ãõíáßêá, åíôïðßóôçêáí íåêñïß áðü ðõñïóâÝóôåò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá êáôÜóâåóçò ðõñêáãéÜò óå äéáìÝñéóìá ðÝìðôïõ ïñüöïõ, ôï ðñùß ôçò ÐáñáóêåõÞò 13 Ïêôùâñßïõ 2017. Óýìöùíá ìå åêðñüóùðï ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò, ïé äýï çëéêéùìÝíïé äåí åß÷áí åìöáíÞ åãêáýìáôá, åíþ óçìåéþíåôáé üôé ç ðõñêáãéÜ Þôáí ìéêñÞò Ýêôáóçò êáé êáôáóâÝóôçêå ãñÞãïñá. Óôï óçìåßï åðé÷åßñçóáí äåêáðÝíôå ðõñïóâÝóôåò ìå ðÝíôå ï÷Þìáôá. ÐñïáíÜêñéóç ãéá ôï ðåñéóôáôéêü äéåíåñãåß ôï áíáêñéôéêü ôìÞìá ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα φορτηγάκι στη διασταύρωση των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Αρδηττού, στο ύψος του Ζαππείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά προκλήθηκε εξαιτίας προβλήματος στο μοτέρ του οχήματος. O οδηγός αναγκάστηκε να σταματήσει με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο.

Η ουρά των οχημάτων στο ρεύμα της καθόδου φτάνει μέχρι και το Καλλιμάρμαρο, ενώ στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.