Eνα μέτρο το χιόνι σε ορεινές περιοχές στα Τρίκαλα

Ðïëý êáëýôåñç åßíáé ç êáôÜóôáóç óôï íïìü ÔñéêÜëùí êáé ìåôÜ áðü ôçí Ýíôïíç ÷éïíüðôùóç ðïõ ðñïçãÞèçêå áðü ôï áðüãåõìá ôçò ÐÝìðôçò 2 Öåâñïõáñßïõ 2012 ôüóï óôá ïñåéíÜ áëëÜ êáé óôá ðåäéíÜ ôïõ íïìïý. Ïé èåñìïêñáóßåò ùóôüóï êõìáßíïíôáé éäéáßôåñá ÷áìçëÝò ìå ôçí ðåñéï÷Þ íá ãíùñßæåé Ýíáí áðü ôïõò ðéï êñýïõò ÷åéìþíåò ôùí ôåëåõôáßùí åôþí. Áðü ôï îçìÝñùìá ôçò ÐáñáóêåõÞò 3 Öåâñïõáñßïõ õðÞñîáí ðïëëÜ ðñïâëÞìáôá óôéò ìåôáêéíÞóåéò åéäéêÜ åíôüò ôçò ðüëçò ôùí ÔñéêÜëùí, åíþ óçìáíôéêÜ êáëýôåñç Þôáí ç áíôáðüêñéóç ôïõ êñáôéêïý ìç÷áíéóìïý óôçí åêêáèÜñéóç ôïõ åðáñ÷éáêïý äéêôýïõ. ÐñïâëÞìáôá áõôÞ ôçí óôéãìÞ õðÜñ÷ïõí óôç óýíäåóç óôïí ïñåéíü üãêï ìå ôï ÷éüíé íá îåðåñíÜ áêüìá êáé ôï 1,5 ìÝôñï! ÁðïêëåéóìÝíá âñßóêïíôáé 8 ÷ùñéÜ óôï ïñåéíü óýìðëåãìá ôïõ ÄÞìïõ Ðýëçò. ÐïëëÜ Þôáí ôá ðñïâëÞìáôá êáé óôçí çëåêôñïäüôçóç óå üëï ôï íïìü ÔñéêÜëùí áëëÜ óýìöùíá ìå ôéò ôåëåõôáßåò ðëçñïöïñßåò ðïõ õðÜñ÷ïõí ç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá ôùí âëáâþí Ý÷åé åðéäéïñèùèåß. ÐñïâëÞìáôá åðßóçò ðïõ õðÞñ÷áí óôçí õäñïäüôçóç ÷ùñéþí åðéëýèçêáí óôçí äéÜñêåéá ôçò çìÝñáò. Óå üôé áöïñÜ ôá ó÷ïëåßá, êáíÝíá äåí ëåéôïýñãçóå ôçí ÐáñáóêåõÞ 3 Öåâñïõáñßïõ êáé Ýðåéôá áðü áðïöÜóåéò ôùí ÄçìÜñ÷ùí ðïõ Ý÷ïõí ôçí áñìïäéüôçôá.Ôï óôéãìéüôõðá Ôñßêáëá. (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Μέχρι και ένα μέτρο, περίπου, έχει φτάσει το χιόνι σε σημεία του ορεινού όγκου του Νομού Τρικάλων, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης. Συγκεκριμένα, στην περιοχή πάνω από την Καστανιά και προς τα Τρία Πηγάδια, το χιόνι κοντεύει στο ένα μέτρο, ενώ 70-80 πόντους χιόνι συναντά κανείς στο Περτούλι.

Τα μηχανήματα της Π.Ε. Τρικάλων επιχειρούν όλη την ημέρα, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να είναι ανοικτοί αλλά θεωρείται απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη.

Επίσης, έχουμε διακοπή κυκλοφορίας στο Τμήμα Μεγάλα Καλύβια – Μαγούλα λόγω ανόδου της στάθμης του νερού του Ποταμού Πάμισου.

Στο νομό Καρδίτσας, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Βασίλη Τσιάκο, το χιόνι στον αυχένα Τυμπάνου και Αγίου Νικολάου είναι πάνω από μισό μέτρο. Στη Λίμνη Πλαστήρα το χιόνι φτάνει περίπου στα είκοσι εκατοστά. Ωστόσο οι δρόμοι είναι ανοικτοί για τους επισκέπτες.