Αυτές είναι οι χώρες της Ευρώπης που δε χρησιμοποιούν το ευρώ – Δείτε αναλυτικά

ευρώ

Το ευρώ είναι η πιο χειροπιαστή απόδειξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: περίπου 341 εκατομμύρια άτομα το χρησιμοποιούν καθημερινά, γεγονός που το καθιστά το δεύτερο συχνότερα χρησιμοποιούμενο νόμισμα παγκοσμίως.

​Τα πλεονεκτήματα του κοινού νομίσματος γίνονται αμέσως αντιληπτά από οποιονδήποτε ταξιδεύει στο εξωτερικό ή πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές από ιστότοπους άλλης χώρας της ΕΕ.

Χώρες μέλη που χρησιμοποιούν το ευρώ

Το ευρώ (€) είναι σήμερα το επίσημο νόμισμα των 19 από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ που συναποτελούν την ευρωζώνη, επίσημα «ζώνη του ευρώ».

Χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ

Μολονότι όλες οι χώρες της ΕΕ αποτελούν μέρος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), 19 από τις χώρες αυτές έχουν αντικαταστήσει τα εθνικά τους νομίσματα με το ενιαίο νόμισμα – το ευρώ. 

Αυτές οι χώρες αποτελούν τη ζώνη του ευρώ, η οποία είναι επίσης γνωστή ως ευρωζώνη.

 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Κύπρος
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ιρλανδία
 • Ιταλία
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Σλοβακία
 • Σλοβενία
 • Ισπανία

Χώρες μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ

Πρόκειται για τις χώρες οι οποίες δεν έχουν υιοθετήσει ακόμη το ευρώ, οι οποίες ωστόσο θα ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ όταν θα πληρούν τα αναγκαία κριτήρια.

 Ως επί το πλείστον, πρόκειται για κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση το 2004, το 2007 και το 2013, μετά την καθιέρωση του ευρώ το 2002.

 • Βουλγαρία
 • Κροατία
 • Τσεχική Δημοκρατία
 • Ουγγαρία
 • Πολωνία
 • Ρουμανία
 • Σουηδία

Χώρες μέλη με ρήτρα εξαίρεσης

Ένταξη στη ζώνη του ευρώ

Για να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ, τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να πληρούν τα λεγόμενα «κριτήρια σύγκλισης».

Οι δεσμευτικές αυτές οικονομικές και νομικές προϋποθέσεις συμφωνήθηκαν στη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 και είναι επίσης γνωστές ως «κριτήρια του Μάαστριχτ». Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός της Δανίας, οφείλουν να υιοθετήσουν το ευρώ και να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ, όταν θα πληρούν αυτά τα κριτήρια.

Η Συνθήκη δεν ορίζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ένταξη στην ευρωζώνη. Επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές για να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις με στόχο την υιοθέτηση του ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφασίζουν από κοινού εάν οι υποψήφιες χώρες προς ένταξη στην ζώνη του ευρώ πληρούν τις προϋποθέσεις για να υιοθετήσουν το ευρώ.

Μετά από αξιολόγηση της προόδου βάσει των κριτηρίων σύγκλισης, τα δύο όργανα δημοσιεύουν τα συμπεράσματά τους στις αντίστοιχες εκθέσεις.

​Οι εκθέσεις επικυρώνονται στη συνέχεια από το Συμβούλιο ECOFIN μετά από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.

Εφόσον η γνωμοδότηση είναι ευνοϊκή, η διαδικασία υιοθέτησης του ευρώ μπορεί να αρχίσει.